Kassaflödesanalys

Mkr2016201520142013
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 1 318 1 315 970  790
Förändringar i rörelsekapitalet -111 -239 -66  69
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 207 1 076 904  859
Nettoinvestering i anläggningstillgångar -320 -221 -124  -206
Företagsförvärv och avyttringar -1 164 -878 -585  -444
Förändring av övriga finansiella tillgångar 8 -1 1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 476 -1100 -706  649
Nettoupplåning/amortering 620 303 165  88
Utbetald utdelning -360 -310 -282  -282
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 260 -7 -117  -194
Periodens kassaflöde -9 -31 81  16
Likvida medel vid periodens början 339 357 261  243
Kursdifferens 2 13 15  2
Likvida medel vid årets slut 332 339  357  261