Balansräkning

Mkr2016201520142013
Tillgångar        
Goodwill 2 388 1 942 1 572  1 308
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 879 1 636 1 445  1 286
Materiella anläggningstillgångar 1 451 1 117 971  849
Finansiella anläggningstillgångar 117 101 87  61
Varulager 2 249 1 931 1 617  1 546
Kundfordringar 2 292 1 995 1 702  1 435
Övriga fordringar 345 300 336  208
Likvida medel  332 339 357  261
Summa tillgångar 11 053 9 361 8 087   6 954
         
Skulder         
Eget kapital  4 399 3 707  3 162  2 626
Långfristiga räntebärande skulder
inkl pensionsförpliktelser 
2 274 1 260  1 216  2 201
Övriga långfristiga skulder och avsättningar  563 480  412   353
Kortfristiga räntebärande skulder 1 686 2 028  1 635   381
Leverantörsskulder 968 848  763  602
Övriga kortfristiga skulder  1 163 1 038  899   791
Summa eget kapital & skulder  11 053 9 361  8 087  6 954